آناتومی دستگاه تناسلی زنان

آناتومی دستگاه تناسلی زنان

یک لوله ی لیفی عضلانی است که از رحم تا لبهای کوچک شکاف پودندال ( بخش خارجی دستگاه تناسلی زن ) امتداد می یابد . در موقعیت آناتومیک جهت آن رو به بالا و عقب است و با محور رحم یک زاویه ی 90 درجه می سازد . جدار قدامی آن 5/7 سانتیمتر و جدار خلفی آن 9 سانتیمتر طول دارد . البته در هنگام آمیزش طول این عضو می تواند افزایش یابد . جدارهای قدامی و خلفی آن در مقابل یکدیگر قرار دارند و فقط در بخش فوقانی واژن که قطورترین بخش واژن است ، به علت ورود گردن رحم جدارها از یکدیگر فاصله دارند .

پرده بکارت

در دختران باکره ، دهانه ی تحتانی واژن توسط یک چین مخاطی نازک بطور ناقص بسته شده است . به چنین مخاطی ، پرده بکارت می گویند . پس از پاره شدن پرده بکارت ، باقی مانده های این پرده بصورت برجستگیهای کوچکی در اطراف دهانه تحتانی واژن دیده می شود که به آنها کارنکولا می گویند .

ساختمان واژن

انتهای فوقانی واژن به دلیل ورود گردن رحم ، به یک ناودان حلقوی تبدیل می شود که بطور قراردادی این ناودان را به چهار بخش تقسیم می کنند که عبارتند از : یک فورنیکس قدامی و دو فورنیکس طرفی . فورنیکس خلفی در خلف گردن رحم قرار دارد و عمیق تر از سایر فورنیکسها می باشد . فورنیکس خلفی با بن بست دو گلاس مجاورت دارد و از طریق این فورنیکس می توان به بن بست دو گلاس راه یافت .

آناتومی-دستگاه-تناسلی-زنان

آناتومی-دستگاه-تناسلی-زنان

معاینه واژینال

با وارد کردن دو انگشت نشانه و میانی به داخل واژن ساختمان های زیر قابل لمس هستند :

  • در بالا ، گردن رحم
  • در جلو ، مثانه ، پیشابراه و سمفیزیس پوبیس
  • در خلف ، رکتوم و بن بست دوگلاس
  • در طرفین ، ممکن است تخمدان ها و لوله های رحمی لمس شوند و بندرت ممکن است سنگهای انتهای تحتانی حالب لمس گردند .

معاینه با استفاده از دو دست می تواند در تشخیص موقعیت و اندازه رحم ، بزرگ شدن تخمدان ها و لوله های رحمی و سایر توده های لگنی با ارزش باشد . در این روش یک دست بر روی جدار قدامی شکم ، بالاتر از سمفیزیس پوبیس قرار می گیرد و دو انگشت دیگر درون واژن برده می شوند .

برای مشاوره و تعیین وقت قبلی بادکتر مه سا هادی فر جراح زیبایی زنان به نشانی تهران – سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج – خیابان نهم – پلاک 1 – ساختمان کاج – طبقه 2 – واحد 10مراجعه کنید یا  آدرس اینستاگرام مراجعه کنید یا با شماره های 22134997- 22134934 تماس بگیرید

اعضاء تناسلی خارجی زن

اعضاء تناسلی خارجی زن شامل : مونس پوبیس ، لب های بزرگ ، لب های کوچک ، کلیتوریس ، وستیبول ، بولب و ستیبول و غدد ستیبولار بزرگ می باشد . واژه پودندوم یا وولوا برای بیان تمام این بخش ها با هم بکار می رود . باید توجه داشت که تمام ساختمانهایی که در مردان دیده می شوند ، در زنان نیز وجود دارند ولی به دلیل نوع عملکرد کمی تغییر یافته اند . مثلا اسکروتوم معادل لبهای بزرگ است و جسم اسفنجی معادل لبهای کوچک و بولب و ستیبول می باشد .

مونس پوبیس

یک برجستگی مدور در جلوی سمفیزیس پوبیس است که توسط چربی زیر پوستی ایجاد می شود . پوست این برجستگی توسط مو پوشیده شده است.

لبهای بزرگ

دو چین پوستی چربی دار و ضخیم هستند که از مونس پوبیس تا عمل تنگ کردن واژن با پرینورافیپرینه کشیده شده اند و حد خارجی شکاف پوندال را تشکیل می دهند . سطح خارجی لبهای بزرگ توسط مو پوشیده شده و سطح داخلی آنها دارای غدد سبابه بزرگ می باشد . انتهای قدامی لبهای بزرگ در زیر مونس پوبیس به یکدیگر متصل شده ، رابط قدامی را ایجاد می کند و انتهای خلفی آنها رابط خلفی را می سازد . ناحیه ای که بین رابطه خلفی و مقعد قرار دارد ، تقریبا 5/2 تا 3 سانتیمتر طول دارد و بنام پرینه ژنیکولوژیک موسوم است .

پاسخ

چهار + نه =